“Flip Floppy” Limited Edition Print

“Flip Floppy” Limited Edition Silk Screen Print based on the “Flip Floppy” wooden toy (Jacob’s Ladder).